Provozní řád

Boskovické stezky a Sportpark Boskovice
Svatopluka Čecha 2554

Vlastník: 
Město Boskovice
Se sídlem: Masarykovo nám. 4/2, 680 01  Boskovice
IČ: 00279978

Provozovatel: 
Služby Boskovice, s.r.o.
Se sídlem: U Lázní 2063/3, 680 01  Boskovice
IČ: 26944855

 1. Tento provozní řád se vztahuje na provoz areálu Boskovické stezky a Sportpark Boskovice (dále též „Areál“).Aktuální informace o provozu Areálu jsou návštěvníkům k dispozici na webových stránkách www.boskovickestezky.cz a provozovatel doporučuje se s nimi před započetím využívání Areálu seznámit.
 2. Účastník provozu Areálu je povinen se řídit tímto provozním řádem, platnými právními předpisy a pokyny provozovatele areálu, nebo jím pověřených osob. Při porušení těchto pravidel a pokynů oprávněných osob je účastník plně odpovědný za veškerou případnou škodu, kterou provozovateli areálu i třetím osobám způsobí.
 3. Návštěvník areálu bere na vědomí, že ve smyslu ustanovení § 63 odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny je každý povinen při pohybu na cizích pozemcích včetně pohybu na pozemních komunikacích, stezkách a pěšinách, vyznačených cyklostezkách, odpočinkových místech mimo zastavěná území obcí dbát své osobní bezpečnosti nebo bezpečnosti osob svěřených a přizpůsobit své jednání stavu přírodního prostředí na těchto pozemcích a nebezpečím v přírodě obvyklým. Vlastníci pozemků neodpovídají za škody na majetku, zdraví nebo životě, vzniklé jiným osobám působením přírodních sil nebo vlastním zaviněním těchto osob.
 4. Na trasy singletracků platí zákaz vstupu osob se zvířaty, jízda na motorových vozidlech, elektrokolech  a další činnosti, které by mohly způsobit poškození singletracků 
 5. Provozovatel areálu neodpovídá za škody na majetku a zdraví účastníků, pokud byly způsobeny chováním, které neodpovídá tomuto provoznímu řádu a pokynům provozovatele, nebo jím pověřených osob.
 6. Dodržování provozního řádu mohou kontrolovat provozovatelem stanovené osoby. Oprávněnou osobou je každý pracovník, který bude označen jako pověřená osoba.
 7. Vstupem do Areálu uživatel potvrzuje, že se seznámil s provozním řádem.
 8. Dětem do 10 let bude vstup do sportovního areálu umožněn pouze pod dozorem některého ze zákonných zástupců, případně s instruktorem nebo s osobou starší 18 let na jejich odpovědnost.
 9. Před první jízdou se musí jezdec seznámit s obtížností jednotlivých tratí (dle infotabule - přehledná mapa a popis tras) a zvolit si odpovídající trasu vzhledem ke svým dovednostem.
 10. Jezdec smí jezdit pouze po vyznačených trasách a musí respektovat upozorňujícího značení na trase (obzvláště v místě KŘÍŽENÍ TRAILŮ KŘÍŽENÍ S KOMUNIKACEMI) a tomu upravit a přizpůsobit rychlost své jízdy. Zároveň musí dbát na bezpečnost vlastní, dalších jezdců i ostatních návštěvníků areálu. Je zakázáno vyjíždět z vyznačených tras a volně se pohybovat po Areálu .
 11. Jezdec je povinen jezdit s vhodným horským kolem, které má dobrý technický stav. Zjistí-li provozovatel Areálu špatný technický stav kola osoby požadující jízdu po tratích, neumožní jízdu na tomto kole do odstranění závady.
 12. Jízda na kole je zakázána pod vlivem alkoholu a jiných omamných a návykových látek.
 13. Jezdec je povinen používat ochranou cyklistickou přilbu. Dále je doporučeno používat i jiné ochranné vybavení, jako třeba chránič páteře, chrániče loktů, kolen, holení a další.
 14. Každý jezdec musí přizpůsobit volbu trasy a rychlost jízdy svým schopnostem, obtížnosti a stavu trasy, klimatickým podmínkám a viditelnosti. Jezdcům je doporučeno udržovat mezi sebou přiměřené rozestupy, aby se předešlo případným kolizím.
 15. Jízda po tratích je dovolena pouze v období od dubna do listopadu každého roku ve stanovených provozních hodinách.
 16. Každý jezdec je povinen v případě potřeby poskytnout zraněnému jezdci, případně jiné osobě první pomoc, přivolat lékařskou pomoc, případně příslušníky Hasičského záchranného sboru nebo policie a ohlásit uvedenou skutečnosti provozovateli Areálu. K tomuto účelu pro včasnou detekci místa zraněné osoby je jako mimořádně efektivní doporučeno využití aplikace „ZÁCHRANKA“ pro mobilní telefony.
 17. Kontrolu dodržování provozního řádu provádí pracovník provozovatele Areálu, který se pohybuje po trasách bike parku a má právo jezdce, který poruší některá ustanovení provozního řádu, vyloučit z přepravy.
 18. Provozovatel Areálu má právo v případě potřeby jednotlivé trasy na přechodnou dobu uzavřít. Důvodem pro uzavření je např. rozmoklá trať, poškození trasy, plánovaná či náhodná těžba apod. Jezdci musí toto omezení bezpodmínečně respektovat.V případě poškození trati, je uživatel trati povinen tuto skutečnost oznámit městské policii.
 19. Dodržuj Kodex terénního cyklisty dle ČeMBA, o.s.